Dismiss Notice
Like fanpage để cập nhật game nhanh nhất

Rules

1. Đừng xin game trong chat
2. Đừng yêu cầu mod game trong chat
3. Không cãi nhau trong chat
4. Không spam trong chat